Dementie in 2040 belangrijkste doodsoorzaak

Als historische trends zich onveranderd doorzetten, veroorzaakt dementie in 2040 de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van dementie zal dan toenemen van 14.000 in 2015 tot bijna 40.000 in 2040. Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het Trendscenario van het RIVM, zo meldt het Rijksinstituut.

Als het verleden wordt doorgetrokken dan vergrijst Nederland en neemt de levensverwachting verder toe naar bijna 86 jaar. Hierdoor stijgt dan het vóórkomen van ouderdomsziekten, zoals dementie, veroorzaakt dementie in 2040 de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak. De toename aan sterfte door dementie komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook omdat de sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker in dit scenario afneemt.

Toenemende ouderdomsziekten
Andere ouderdomsziekten die sterk zullen toenemen zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat, diabetes (suikerziekte) en gezichts- en gehoorstoornissen. Het aantal mensen met artrose neemt bijvoorbeeld toe van 1,2 miljoen in 2015 tot 2,3 miljoen in 2040.

Het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening neemt toe van 8,5 miljoen in 2015 tot 9,8 miljoen in 2040. Toch voelen we ons in 2040 even gezond als nu, en we ervaren ook niet meer beperkingen in onze activiteiten. Het percentage ouderen dat zich gezond voelt neemt zelfs iets toe. Dit geldt ook voor het percentage dat zich niet beperkt voelt.

Leefstijl
In 2015 rookte 25 procent van de volwassenen; in 2040 is dat 14 procent. Deze daling is niet in alle sociaaleconomische groepen even sterk; in 2040 roken nog bijna drie keer zoveel laagopgeleiden als hoogopgeleiden. Het aandeel volwassenen met overgewicht neemt toe van 49 procent tot 62 procent. Overgewicht neemt toe in alle sociaaleconomische groepen, maar ernstig overgewicht stijgt harder bij mensen met een lage sociaaleconomische status.

Bron: Nationale Zorggids