Wetten en zorgverlening voor ouderen

De kans op zorg wordt steeds groter wanneer u ouder wordt. Per 1 januari 2015 is daarom de zorg voor ouderen per wet geregeld. De wetten waar u aanspraak op kunt maken zijn: Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Sinds 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in het leven geroepen. Deze wet is voor iedereen die zelfstandig woont, maar hierbij ondersteuning nodig heeft wegens lichamelijke of psychische klachten. Als u klachten ondervindt bij het zelfstandig wonen gaat u naar de gemeente voor een aanvraag. Aan de gemeente de taak om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en het eventueel toedienen van de zorg. Dit kan bijvoorbeeld zijn met hulp van een professionele begeleider. Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook een financiële vergoeding voor een traplift worden uitgekeerd. Bij de Wmo bepaalt de gemeente wat de zorgbehoevende krijgt. De gemeente kan ook het persoonsgebonden budget toekennen. Dan krijgt de zorgbehoevende een budget toegekend wat hij zelf mag invullen.

Zorgverzekeringswet

Alle basiszorg wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen die in Nederland woont, is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De volgende zorg valt onder de basiszorg:

– Huisarts
– Geneesmiddelen
– Psychologische hulp
– Ziekenvervoer en ziekenhuiszorg
– Tandheelkunde (tot 18 jaar)
– Apotheek
– Wijkverpleging
– Kraam- en verloskundige zorg
– Paramedische zorg

Mocht u extra zorg nodig hebben die buiten de basisverzekering valt, kunt u in veel gevallen aanvullende pakken afsluiten bij de zorgverzekeraar.

Naast de premie van de zorgverzekering, die loopt via de zorgverzekeraar, wordt ook een deel betaalt via de Zvw. De hoogte van de premie is inkomensafhankelijk. Hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt. De premie wordt gesplitst door een werkgevers en werknemers gedeelte.

Om de alsmaar toenemende zorgkosten te betalen en het medicijngebruik te ontmoedigen is het verplicht eigen risico ingesteld. Dit houdt in dat u eerst het eigen risico moet betalen voordat uw zorgkosten worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico hoeft alleen betaald te worden als er zorg uit het basispakket wordt gebruikt. Zorg uit aanvullende pakketten wordt direct vergoed door de zorgverzekeraar. In 2017 is het eigen risico €385,-. In de wet is vastgelegd dat het eigen risico stijgt als de zorgkosten stijgen.

Voor mensen met een laag inkomen is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer zorgtoeslag u krijgt. In 2017 heeft u recht op zorgtoeslag als u minder dan €27.857 per jaar verdient of samen meer dan €35.116. Ook mag uw vermogen niet hoger dan €107.752 zijn en in het geval van een toeslagpartner mag dit niet boven de €132.752 zijn. De maximale zorgtoeslag die u krijgt is in 2017 €88 per maand.

Wet langdurige zorg

Voor ouderen die zware intensieve zorg nodig hebben, bestaat er de Wet langdurige zorg (Wlz). Ouderen die recht hebben op Wlz krijgen een zogeheten Wlz-indicatie. Als u denkt hier aanspraak op te maken, kunt u een verzoek indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instelling beoordeelt de situatie en geeft de Wlz-indicatie af. Met een Wlz-indicatie krijgen ouderen alle zorg die zij nodig hebben in een zorginstelling. Indien de zorgbehoevende liever thuis blijft wonen en de woning hiervoor geschikt is, hebben zij de mogelijkheid om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Het zorgkantoor oordeelt hierover.

Bron: senioren.nl